0
دوشنبه 23 تیر 1399
سبد خرید ( 0 )
جستجوی پیشرفته در این گروه
Interface Analog
مبدل های ولتاژمستقیم فونیکس کنتاکت
مشاهده
مبدل سنسورPT100 فونیکس کنتاکت
مشاهده
MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP - 2810625
مشاهده
MINI MCR-2-F-UI - 2902056
مشاهده
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - 2905026
مشاهده
مبدل وایزولاتوریک به دوفونیکس کنتاکت
مشاهده
MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC - 2902829
مشاهده
MINI MCR-SL-PT100-LP-NC- 2810308
مشاهده
مبدل جریان به سیگنال جریانی بدوننیاز به CT فونیکس کنتاکت
مشاهده
مبدل فرکانس به سیگنال آنالوگ استاندارد فونیکس کنتاکت
مشاهده
MCR-FL-HT-T-I - 2864529
مشاهده
تقویت کننده وایزولاتور سیگنال جریانی فونیکس کنتاکت
مشاهده
MINI MCR-SL-R-UI - 2864095
مشاهده